Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

KỸ NĂNG ỦY THÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
KỸ NĂNG MỀM CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
Preview Course

Teacher: Loan Trần

KỸ NĂNG ỦY THÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

KỸ NĂNG ỦY THÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM
KỸ NĂNG MỀM CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
Preview Course

Teacher: Loan Trần

KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM

kỹ năng mềm cho đội ngũ quản lý