Global searching is not enabled.
Skip to main content

5 Courses

KỸ NĂNG VƯỢT QUA NGƯỜI GÁC CỔNG
KỸ NĂNG MỀM CHO SALES
Preview Course

Teacher: Loan Trần

KỸ NĂNG VƯỢT QUA NGƯỜI GÁC CỔNG

KỸ NĂNG VƯỢT QUA NGƯỜI GÁC CỔNG

KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG
KỸ NĂNG MỀM CHO SALES
Preview Course

Teacher: Loan Trần

KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng

KỸ NĂNG TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG
KỸ NĂNG MỀM CHO SALES
Preview Course

Teacher: Loan Trần

KỸ NĂNG TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG

Kỹ năng tiếp cận khách hàng

KỸ NĂNG TELESALES
KỸ NĂNG MỀM CHO SALES
Preview Course

Teacher: Loan Trần

KỸ NĂNG TELESALES

Kỹ năng telesales